Privacyverklaring Van Kempen Impuls

Van Kempen Impuls is een VOF.
Wij zijn gevestigd in de Galvanistraat 8, 3817 KP in Amersfoort.
Er zijn twee ondernemers verbonden aan Van Kempen Impuls:
drs. Frits van Kempen en Renske van Berkel.

De focus van het bedrijf ligt op het terrein van coaching en opleiding van coaches.
Daarnaast worden er dagworkshops gegeven t.b.v. systemische opstellingen.

Wij vragen om persoonsgegevens ten behoeve van facturatie naar onze klanten, mail- en telefonisch verkeer met onze cliënten en deelnemers aan opleidingen en dagworkshops.

Daartoe benodigen wij namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Daarnaast staan er in ons adressenbestand enkele namen en adressen van leveranciers.

Deze algemene gegevens vinden wij terug in onze mobiele telefoons en op onze apple-computers. Wij bewaren deze gegevens zolang als dat voor de uitoefening van ons beroep als coach/opleider/ondernemer relevant is. Wij geven deze gegevens incidenteel aan anderen door, uitsluitend met medeweten van het betreffende contact. Wij gaan zorgzaam om met deze gegevens en hebben een normale, afdoende beveiliging op onze computers.

T.b.v. onze nieuwsbrief bevinden zich louter e-mailadressen in een database.
Men kan zich voor onze nieuwsbrief zowel inschrijven als uitschrijven. Het is zowel op onze site als op elke nieuwsbrief voor de abonnee erg gemakkelijk gemaakt om dit zelf te doen. Ook aanpassingen van e-mailadressen kunnen daar worden gedaan.

Daarnaast houden wij meer inhoudelijke dossiers bij van cliënten die wij coachen.
Deze dossiers bevatten kernpunten van dat wat besproken is tijdens onze sessies.
Deze zijn verwoord in verslagen die de cliënt eerst zijn toegezonden voor akkoord.
Daarna worden deze dossiers actueel bewaard tijdens de duur van de coaching.
Er volgt nog een eindverslag (en soms een tussenverslag) waar ook weer hetzelfde geldt: eerst wordt het concept ter goedkeuring aan de cliënt toegezonden.
Na accorderen wordt het eindverslag 6 jaar bewaard en daarna vernietigt.

Van deelnemers aan onze opleidingen houden wij voortgangsrapportages bij, die na voltooiing van de opleiding worden vernietigd.

Uiteraard hebben cliënten en deelnemers recht op inzage, correctie en evt. het doen vernietigen van aantekeningen en rapporten. Nooit zal er een rapport aan derden worden doorgezonden dat niet eerst is gezien en akkoord is bevonden door de betrokkene.

Wij hebben een sterk besef dat wij ons niet kunnen veroorloven onheus om te gaan met persoonlijke en inhoudelijke gegevens van anderen.

Indien desondanks ten aanzien van ons omgaan met persoonsgegevens klachten rijzen, bestaat uiteraard de mogelijkheid zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn lid van de NOBCO en de Ethische Kring. In die laatste kring houden wij ons als coach en opleider gedurende twee dagen per jaar scherp als het gaat om het ethisch verantwoord omgaan met inhoudelijke gegevens van anderen.